Publications

Journal list:

 1. Wei-Chieh Wang, Yi-Chun Hung, Yu-Heng Du, Shang-Hua Yang, and Yuan-Hao Huang, “FPGA-Based Tensor Compressive Sensing Reconstruction Processor for Terahertz Single-Pixel Imaging Systems,” in IEEE Open Journal of Circuits and Systems, vol. 3, pp. 336-350, 2022, doi: 10.1109/OJCAS.2022.3220499.
 2. Ching-Te Chiu, Yu-Chun Ding, Wei-Chen Lin , Wei-Jyun Chen , Shu-Yun Wu, Chao-Tsung Huang, Chun-Yeh Lin, Chia-Yu Chang, Meng-Jui Lee, Shimazu Tatsunori, Tsung Chen, Fan-Yi Lin, and Yuan-Hao Huang,  “Chaos LiDAR Based RGB-D Face Classification System With Embedded CNN Accelerator on FPGAs,” in IEEE Transactions on Circuits and Systems I: Regular Papers, vol. 69, no. 12, pp. 4847-4859, Dec. 2022, doi: 10.1109/TCSI.2022.3190430.
 3. Yi-Cheng Lin, Ping-Hsuan Hsieh, Jian-Lun Hong, Yu-Hsiang Lai, Jun-Da Chen, Fan-Yi Lin, Yuan-Hao Huang, and Po-Chiun Huang, “A Cross-Correlation-Based Time-of-Flight Design for Pulsed Chaos Lidar Systems,” in IEEE Solid-State Circuits Letters, vol. 5, pp. 138-141, 2022, doi: 10.1109/LSSC.2022.3173955.
 4. Pao-Pao Ho, Chiao-En Chen, and Yuan-Hao Huang, “Low-Latency Lattice-Reduction-Aided One-Bit Precoding Processor for 64-QAM 4×64 MU–MIMO Systems,” IEEE Open Journal of Circuits and Systems, vol. 2, pp. 472-484, 2021, doi:10.1109/OJCAS.2021.3087482.
 5. Hao-Yu Cheng, Chen-Wei Chen, Chung-An Shen, and Yuan-Hao Huang, “The Configurable Hybrid Precoding Processor for Bit-Stream-Based mmWave MIMO Systems,” IEEE Transaction on Very Large Scale Integration (VLSI) Systems, vol. 28, no. 12, pp. 2612-2622, Dec. 2020.
 6. Hung-Chi Chang, Hau-Tieng Wu, Po-Chiun Huang, Hsi-Pin Ma, Yu-Lun Lo, and Yuan-Hao Huang, “Portable Sleep Apnea Syndrome Screening and Event Detection Using Long Short-Term Memory Recurrent Neural Network“, Sensors, Vol. 20, no. 21, http://doi/org/10.3390/s20216067, 25 Oct. 2020.
 7. Huan-Zhang Huang, Yan-Cheng Wang, and Yuan-Hao Huang, “Beam Tracking Particle Filter for Hybrid Beamforming and Precoding Systems,” Journal of Signal Processing Systems, https://doi.org/10.1007/s11265-019-01513-1, 20 Feb. 2020.
 8. Cheng-Kang Ho, Hao-Yu Cheng, and Yuan-Hao Huang, “Hybrid Precoding Processor for Millimeter Wave MIMO Communications,” IEEE Transactions on Circuits and Systems II : Express Briefs, vol. 66, no.12, pp.1992-1996, Dec. 2019.
 9. Cheng-Han Li, Yen-Lin Chen, Wan-Nong Hu, Chiao-En Chen and Yuan-Hao Huang, “A 4×64 MIMO Detector for Generalized Spatial Modulation Systems,” IEEE Transactions on Circuits and Systems I : Regular Papers, vol. 66, no.9, pp. 3585-3597, Sept. 2019.
 10. Chiao-En Chen and Yuan-Hao Huang, “Lattice-reduction-aided One-bit Precoding for massive MIMO Systems,” IEEE Transactions on  Vehicular Technology, vol. 68, no. 7, pp.7184-7188, July 2019.
 11. Ling Lee, Chun-An Chen, Chiao-En Chen, Yuan-Hao Huang, “Square-Root Generalized Eigenvalue Decomposition Processor for Leakage-Based Multi-user MIMO Precoding with Multi-antenna Users,”  IEEE Transactions on Circuits and Systems I : Regular Papers, vol.66, no.6, pp.2382-2393,  Jun. 2019.
 12. I-Wei Lai, Jhih-Wei Shih, Che-Wei Lee, Hsu-Hsuan Tu, Jung-Chun Chi, and Yuan-Hao Huang, “Spatial Permutation Modulation for Multiple-Input Multiple-Output (MIMO) Systems, ” IEEE Access, vol.7, pp. 68206-68218,  May 2019.
 13. Hau-tieng Wu, Jhao-Chen Wu, Po-Chun Huang, Ting-Yu Lin, Tsai_Yu Wang, Yuan-Hao Huang, and Yu-Lun Lo, “Phenotype-Based and Self-Learning Inter-Individual Sleep Apnea Screening With a Level IV-Like Monitoring System,” Frontier Physiology, Computational Physiology and Medicine,  https://doi.org/10.3389/fphys.2018.00723, 02 July, 2018.
 14. Kuei-Chi Tsao, Ling Lee, Ta-Shun Chu, and Yuan-Hao Huang, “A Two-Stage Reconstruction Processor for Human Detection in Compressive CMOS Radar,” Sensors,  vol. 18, no. 4, 1106, DOI:10.3390/s18041106.
 15. Shao-Ting Tseng, Hao-Chung Chou, Bo-Syun Hu, Yu-Hsien Kao, Yuan-Hao Huang, and Ta-Shun Chu, “Equivalent-Time Direct-Sampling Impulse-Radio Radar With Rotatable Cyclic Vernier Digital-to-Time Converter for Wireless Sensor Network Localization,” IEEE Trans. Microwave Theory and Techniques,  vol. 66, no.1,  pp. 485-508, Jan. 2018
 16. Chuan Zhang, Yuan-Hao Huang, Farhana Sheikh, and Zhongfeng Wang, “Advanced Baseband Processing Algorithms, Circuits, and Implementations for 5G CommunicationIEEE Journal on Emerging and Selected Topics in Circuits and Systems. vol. 7, no. 4, pp.473-476,  Dec.  2017.
 17. Kai-Neng Hsu, Ching-Hung Wang, Yun-Yueh Lee, and Yuan-Hao Huang, “A 16×8 Hybrid Beamforming and Precoding Processor for 2D Planar Antenna Array in mmWave MIMO Systems,” Journal of Signal Processing Systems,  Springer,14th, Aug. 2017.
 18. Yin-Yan Lin, Hau-tieng Wu, Chi-An Hsu, Po-Chiun Huang, Yuan-Hao Huang, and Yu-Lun Lo, “Sleep Apnea Detection Based on Thoracic and Abdominal Movement Signals of Wearable Piezo-Electric Bands, “ IEEE Journal of Biomedical and Health Informatics, vol. 21, no. 6, pp.1533-1545, Dec. 2017.
 19. Jin-Wei Jhang and Yuan-Hao Huang, “A High-SNR Projection-Based Atom Selection OMP Processor for Compressive Sensing,”  IEEE Trans. VLSI Systems, vol. 24, no. 12, pp.3477-3488, Dec. 2016.
 20. Wen-Yu Chen, Chun-Fu Liao, and Yuan-Hao Huang, “Hardware-Efficient Interpolation-Based QR Decomposition and Lattice Reduction Processor for MIMO-OFDM Receivers,” Journal of Signal Processing Systems, Springer, 22th, Sept. 2016.
 21. Shao-Ting Tseng, Yu-Hsien Kao, Chun-Chieh  Peng, Jinn-Yann Liu, Shao-Chang Chu, Guo-Feng Hong, Chi-Hsuan Hsieh, Kung-Tuo Hsu, Wen-Te  Liu, Yuan-Hao Huang, Shi-Yu Huang, and Ta-Shun Chu, “A 65nm CMOS Low Power Impulse Radar System for Human Respiratiory Feature Extraction and Diagnosis on Respiratory Disease,” IEEE Transcations on Microwave Theory and Techniques, vol.64, no.4, pp.1029-1041, April, 2016.
 22. Chi-Hsuan Hsieh, Yu-Fang Chiu, Yi-Hsiang Shen, Ta-Shun Chu, and Yuan-Hao Huang, “A UWB Radar Signal Processing Platform for Real-Time Human Respiratory Feature Extraction Based on Four-Segment Linear Waveform Model,” IEEE Trans. Biomedical Circuits and Systems, vol. 10, no. 1. pp.219-230,  Feb. 2016.
 23. Li-Hong Huang, Kai-Ting Shr, Ming-Hung Lin,  and Yuan-Hao Huang, “A Noise-Robust Convex-Optimized Positioning System Based on Code-Aided RSS Estimation and Virtual Base Station Transform,” Journal of Signal Processing Systems,  19th, Nov,  2015.
 24. Chiao-En Chen, Cheng-Han Li, Yuan-Hao Huang, “An Improved Ordered-Block MMSE Detector for Generalized Spatial Modulation,” IEEE Communication Letters, vol.19, no.5, pp.707-710, Feb, 2015.
 25.  Yun-Yueh Lee, Ching-Hung Wang, and Yuan-Hao Huang, “A Hybrid RF/Baseband Precoding Processor Based on Parallel-Index-Selection Matrix-Inversion-Bypass Simultaneous Orthogonal Matching Pursuit for Millimeter Wave MIMO Systems,”  IEEE Transaction on Signal Processing, vol. 63, no. 2, pp.305-317, Feb. 2015.
 26. Chun-Fu Lia, Jhong-Yu Wang, and Yuan-Hao Huang, “A 3.1 Gbps 8×8 Sorting Reduced K-best Detector with lattice reduction and QR Decomposition,”  IEEE Trans. VLSI Systems, vol.22, no. 12, pp.2675-2688, Dec. 2014.
 27. Li-Wei Chai, Po-Lin Chiu, and  Yuan-Hao Huang, “A 2D Interpolation-based QRD Processor with Partial Layer Mapping for MIMO-OFDM Systems,”  IEEE Trans. VLSI Systems, vol.22, no. 12, pp.2689-2700, Dec. 2014.
 28. Chun-Fu Liao, Fung-Chun Lan, Jin-Wei Jhang, and Yuan-Hao Huang, “A 576Mbps 64-QAM 4×4 MIMO Precoding Processor with Lattice Reduction,”  IEEE Trans. Circuits and Systems II – Express Briefs, vol. 61, no. 2, pp.95-99 Feb. 2014
 29. Chun-Fu Liao, Li-Wei Chai, and Yuan-Hao Huang, “Loop Reduction LLL Algorithm and Architecture for Latttic-Reduction-Aided MIMO Detection,” Journal of Electrical and Computer Engineering, vol. 2012, Article ID 876380
 30. Kai-Ting Shr and Yuan-Hao Huang, “SNR Estimation based on Metric Normalization Frequency in Viterbi Decoder,”   IEEE Communications Letters, vol. 15, no. 6, pp.668-670, June, 2011.
 31. Po-Lin Chiu, Lin-Zheng Huang, Li-Wei Chai, and Yuan-Hao Huang, “Interpolation-Based QR Decomposition and Channel Estimation Processor for MIMO-OFDM System,” IEEE Trans. Circuits and Systems I – Regular Papers, vol. 58, no.5, pp.1129-1141, May, 2011.
 32.  Wen-Bin Chien, Chih-Kai Yang, and Yuan-Hao Huang, “Energy-Saving Cooperative Spectrum Sensing Processor for Cognitive Radio System,” IEEE Trans. Circuits and Systems I – Regular Papers, vol. 58, no. 4, pp.711-723, April, 2011.
 33. Chun-Fu Liao and Yuan-Hao Huang, “Power-Saving 4×4 Lattice Reduction Processor for MIMO Detection with Redundancy Checking,” IEEE Trans. Circuits and Systems II – Express Briefs, vol. 58, no.2, pp.95-99, Feb, 2011
 34. Kai-Ting Shr, Hong-Du Chen, and Yuan-Hao Huang,“A Low-complexity Viterbi Decoder for Space-Time Trellis Codes,”  IEEE Trans. Circuits and Systems I – Regular Papers, vol.57, no.4, pp.873-885, April, 2010.
 35.  Chao-Ming Chen, Chien-Chang Hung, and Yuan-Hao Huang, “An Energy-Efficient Partial FFT Processor for OFDMA Communication System,”  IEEE Trans. Circuits and Systems II – Express Briefs, vol.57, no.2, pp.136-140, Feb, 2010.
 36. Yuan-Hao Huang,“High-Efficiency Soft Error-Tolerant Digital Signal Processing Using Fine-Grain Subword-Detection Processing,” IEEE Trans. On Very Large Scale Integration Systems, vol.18, no.2, pp.291-304, Feb, 2010.
 37. Yuan-Hao Huang, Hsi-Pin Ma, Ming-Luen Liou, and Tzi-Dar Chiueh,“A 1.1G MAC/s Sub-Word-Parallel Digital Signal Processor for Wireless Communication Applications”, IEEE Journal of Solid-State Circuit, vol. 39, pp.169—183, Jan. 2004.
 38. Yuan-Hao Huang and Tzi-Dar Chiueh,“A New Audio Coding Scheme Using A Forward Masking Model and Perceptually-Weighted Vector Quantization,” IEEE Trans. On Speech and Audio Processing, Vol. 10, No. 5, pp. 325-335, July 2002.

Conference list

 1. Che-Chih Hsu and Yuan-Hao Huang, “Deep Learning Based Adaptive Hybrid Beamforming for mmWave MIMO Systems,” in Proc. of 2022 IEEE International Conference on Recent Advances in Systems Science and Engineering (RASSE), Nov, 2022, Tainan, Taiwan.
 2. Tsung-Lin Wu, Chung-An Shen, and Yuan-Hao Huang, “Tensor-Based Hybrid Precoding Processor for 8x8x8 mmWave 3D-MIMO Systems,” in Proc. of 2022 IEEE International Symposium on Circuits and Systems (ISCAS), May, 2022, Austin, USA.
 3. Yi-Cheng Lin, Ping-Hsuan Hsieh, Jian-Lun Hong, Yu-Hsiang Lai, Jun-Da Chen, Fan-Yi Lin, Yuan-Hao Huang, and Po-Chiun Huang, “A Cross-Correlation-Based Time-of-Flight Design for Chaos Lidar Systems,” in Proc. of 2021 IEEE Asian Solid-State Circuits Conference (A-SSCC), Nov. 2021, Busan, Korea.
 4. Wei-Chieh Wang, Jou-Chen Wang, Yi-Chun Hung, Shang-Hua Yang, and Yuan-Hao Huang, “Tensor-Based Terahertz Compressive Sensing Imaging,” in Proc. of 2021 46th International Conference on Infrared, Millimeter and Terahertz Waves (IRMMW-THz), Sept. 2021, Chengdu, China.
 5. Hsin-Wen Ku, Wei-Hao Fang, Huan-Lun Tso, Pei-Yun Tsai, and Yuan-Hao Huang, “Low-Complexity Wideband Hybrid Precoding for mmWave MIMO-OFDM,” in Proc. of 2020 IEEE International Symposium on Circuits and Systems (ISCAS), May, 2021, Daegu, Korea.
 6. Jung-Chun Chi, Yu-Cheng Yeh, I-Wei Lai, Pei-Yun Tsai, and Yuan-Hao Huang, “A 538Mbps 2×64 Spatial Permutation Modulation Detector for MIMO Systems,” in Proc. of 2020 IEEE International Symposium on Circuits and Systems (ISCAS), Oct. 2020,  Seville, Spain.
 7. Chiao-En Chen, Hsin-Ching Yang, and Yuan-Hao Huang, “Precoder Design for Transmitter Preprocessing Aided Spatial Modulated QPSK Systems using One-Bit DACs and Quantized Phase Shifters,” in Proc. of 2020 IEEE 91th Vehicular Technology Conference (VTC2020-Spring), May 2020, (One-Line) Antwerp, Belgium.
 8. Hsiao-Yu Yeh and Yuan-Hao Huang, “Lattice-Reduction-Aided Symbol-Wise Intra-Iterative Interference Cancellation Detector for Massive MIMO System,” in Proc. of 2019 IEEE International Workshop on Signal Processing Systems (SiPS), Oct. 2019,  Nanjing, China.
 9. Zao-Fu Yang, Jung-Chun Chi, Po-Wei Fu, Jenwei Liang, Chiao-En Chen, Yuan-Hao Huang, ” Given-Rotation-Based Generalized Eigenvalue Decomposition Processor for MU-MIMO Precoding,” in Proc. of 2019 IEEE International Symposium on Circuits and Systems (ISCAS), May 2019,  Sapporo, Japan.
 10. Zhe-Yu Wang, Pei-Yun Tsai, Yuan-Hao Huang, and I-Wei Lai, “A Double K-best Viterbi-Sphere Decoder for Trellis-Coded Generalized Spatial Modulation with Multiple Code Rates,” in Proc. of 2018 IEEE International Conference on Acoustics, Speech, and Signal Processing (ICASSP), May 2019, Brighton, UK.
 11. Che-Chuan Yeh, Kai-Neng Hsu, and Jung-Chun Chi, and Yuan-Hao Huang, “Adaptive Simultaneous Orthogonal Matching Pursuit for mmWave Hybrid Beam Tracking,” in Proc. of 2018 IEEE International Conference on Digital Signal Processing (DSP), Nov. 2018, Shanghai, China.
 12. Jhao-Cheng Wu, Chia-Wei Wang, Yuan-Hao Huang, Hau-Tieng Wu, Po-Chiun Huang, and Yu-Lun Lo, “A Portable Monitoring System with Automatic Event Detection for Sleep Apnea Level-IV Evaluation,” in Proc. of 2018 IEEE International Symposium on Circuits and Systems (ISCAS), May 2018, Florence, Italy.
 13. Jhih Wei Shih, Jung-Chun Chi, Yuan-Hao Huang, Pei-Yun Tsai, and I-Wei Lai, “Theoretical Performance Analysis Assisted by Machine Learning for Spatial Permutation Modulation (SPM) in Slow-Fading Channels,” in Proc. of 2018 International Communications Conference (ICC), May 2018, Kansus City, USA.
 14. Syu-Siang Long, Pei-Yun Tsai, Yuan-Hao Huang, and I-Wei Lai, “Trellis Coded Generalized Spatial Modulation with Spatial Multiplexing,” in Proc. of 2017 Asian-Pacific Signal and Information Processing Association Annual Summit and Conference (ASPSIPA), Dec. 2017, Kuala Lumpur, Malaysia.
 15. Yi-Hao Lo, Mu-Hsuan Chuang, Min-Hsin Cheng, and Yuan-Hao Huang, “Multiple-PE Particle Filter Processor IC for Mobile Positioning Systems,” in Proc. of 2017 the 2nd International Conference on Integrated Circuits and Microsystems (ICICM), Nov. 2017, Nanjing, China.
 16. Chun-An Chen, Chiao-En Chen, and Yuan-Hao Huang, “Forward-Substitution-Based Generalized Eigenvalue Decomposition Processor for MU-MIMO Precoding,” in Proc. of 2017 IEEE International Workshop on Signal Processing Systems (SiPS), Oct. 2017, Lorient, France.
 17. Kai-Ting Shr, Chieh-Yu Chen, Jin-Wei Jhang, and Yuan-Hao Huang, “Power-Aware Space-Time-Trellis-Coded MIMO Detector with SNR estimation and State-Purging,” in Proc. of  2017 IEEE  International Symposium on Circuits and Systems (ISCAS),  May, 2017, Baltimore, USA.
 18. Jung-Chun Chi, Yu-Cheng Yeh, I-Wei, and Yuan-Hao Huang, “Sphere Decoding for Spatial Permutation Modulation MIMO Systems,” in Proc. of 2017 International Conference on Communications (ICC), May, 2017, Paris, France.
 19. Jing-You Lin, Jung-Chun Chi, Chun-Fu Liao, and Yuan-Hao Huang, “A 6.4G LLR/s 8×8 64-QAM Soft-Output MIMO Detector with Lattice Reduction Preprocessing,” in Proc. 2017 IEEE International Symposium on VLSI Design, Automation and Testing (VLSI-DAT), April, 2017, Hsinchu, Taiwan
 20. Che-Chuan Yeh, Kai-Neng Hsu, and Yuan-Hao Huang, “A Low-Complexity Partially Updated Beam Tracking Algorithm for mmWave MIMO systems,” in Proc. 2016 IEEE GlobalSiP Symposium on Transceivers and Signal Processing for 5G Wireless and mmWave Systems, Dec. 2016, DC Washington, USA.
 21. Chun-An Chen, Zao-Fu Yang, Chiao-En Chen, and Yuan-Hao Huang, “A Generalized Eigen Value Decomposition Processor for Multi-User MIMO Precoding,” in Proc. of 2016 IEEE Asian Pacific Conference on Circuits and Systems, Oct. 2016, Jeju, Korea.
 22. Kuan-Hua Chen, Chiao-En Chen, and Yuan-Hao Huang, “List Orthogonal Matching Pursuit Detector for Generalized Space Shift Keying MIMO Systems,” in Proc. of 2016 IEEE 84th Vehicular Technology Conference: VTC2016-Fall, Sept.  2016,  Montreal, Canada.
 23. Kai-Neng Hsu, Cheng-Gang He, and Yuan-Hao Huang, “Low-Complexity Hybrid Beam-Tracking Algorithms and Architectures for mmWave MIMO Systms,” in Proc. of 2016 IEEE International Symposium on Circuits and Systems (ISCAS), May, 2016, Montreal, Canada.
 24. Chi-An Hsu, Yu-Lun Lo, Pei-Yu Lai, Sui-Ya Huang, Keng-Han Yang,  Hautieng Wu, Po-Chun Huang, and Yuan-Hao Huang, “Sleep Event Identification Algorithm using Thoracic and Abdominal Motion and Blood Oxygen Saturation,” in Proc. of 4-th International Pediatric Sleep Association Congress, March, 2016, Taipei, Taiwan. (Best Poster Paper Award)
 25. I-Wei Lai, Hong-Wei Chen and Yuan-Hao Huang, “Adaptive MIMO Detector for Spatial Modulation,” In Proc. of International Symposium on Computing and Networking (CANDAR),  Dec. 2015, Sapporo, Hokkaido, Japan. (Best Paper Award)
 26. Kai-Neng Hsu, Ching-Hung Wang, Yun-Yueh Lee and Yuan-Hao Huang, “Low Complexity Hybrid Beamforming and Precoding for 2D Planar Antenna Array mmWave Systems,” in Proc. of IEEE Workshop on Signal Processing Systems (SiPS 2015), Oct. 2015, Hangzhou, China.
 27. Chi-Hsuan Hsieh and Yuan-Hao Huang, “Low-Complexity EEG-Based Eye Movement Classification Using Extended Moving Difference Filter and Pulse Width Demodulation,” in Proc. of 37th Annual International Conference of the IEEE Engineering in Medicine and Biology Society (EMBC 2015), August, 2015, Milan, Italy.
 28. Yin-Yan Lin, Yu-Lun Lo, Pei-Yu Lai, Sui-Ya Huang, Chia-Wei Wang, Po-Chun Huang, Yuan-Hao Huang, “Sleep Apnea Event Identification Algorithm Using Thoracic-abdominal Motion,” in Proc. of  SLEEP 2015, June 2015, Seattle, USA.
 29. Shao-Ting Tseng, Yu-Hsien Kao, Chun-Chieh Peng, Jinn-Yann Liu, Shao-Chang Chu, Guo-Feng Hong, Chi-Hsuan Hsieh,  Kung-Tuo Hsu, Yuan-Hao Huang,  Shi-Yu Huang, and Ta-Shun Chu, “A 65nm CMOS Low Power Impulse Radar for Respiratory Feature Extraction,” in Proc. of IEEE Radio Frequency Integrated Circuits Symposium (RFIC 2015), May, 2015, Phoenix, Arizona, USA.
 30. Li-Hong Huang, Kai-Ting Shr, Ming-Hung Lin, and Yuan-Hao Huang, “Design and Implementation of A Convex-Optimized Positioning System on Wireless RF/FPGA Platform” in Proc. of IEEE International Workshop on Signal Processing Systems (SiPS 2014), Oct. 2014, Belfast, North Ireland. (Bob Owens Best Student Paper Award)
 31. Chi-Hsuan Hsieh, Hao-Ping Chu, and Yuan-Hao Huang,  “An HMM-based Eye Movement Detection System Using EEG Brain-Computer Interface,” in Proc. of IEEE International Symposium on Circuits and Systems (ISCAS 2014), June, 2014, Melbourne, Australia.
 32. Chun-Fu Liao, Jhong-Yu Wang, and Yuan-Hao Huang, “A 0.18nJ/Matrix QR decomposition and lattice reduction processor for 8×8 MIMO preprocessing,”  in Proc. of  IEEE Asian Solid-State Circuits Conference 2013 (A-SSCC 2013), Nov. 2013.
 33. Sheng-Hung Wu, Chien-Yu Kao, Jen-Yuan Hsu, Pang-An Ting, Gwo-Giun Lee, and Yuan-Hao Huang,”4×4/8×8/12×12 Reconfigurable MIMO Detector on Multi-Core DSP Based on Eigen Decomposition of Dataflow Graph,” in Proc. of IEEE International Conference on Acoustic, Speech, and Signal Processing (ICASSP 2013), May, 2013, Vancouver, Canada.
 34. Chi-Hsuan Hsieh, Yi-Hsiang Shen, Yu-Fang Chiu, Ta-Shun Chu, and Yuan-Hao Huang, “Human Respiratory Feature Extraction based on An UWB Radar Signal Processing Platform,” in Proc. of IEEE International Symposium on Circuits and Systems (ISCAS 2013), May, 2013, Beijing, China.
 35. 19.  Mu-Hsuan Chuang, Yi-Hao Lo, Bo-Yi Wu, and Yuan-Hao Huang, “MIMO Fingerprinting-Based Particle Filter for Mobile Positioning Systems,” in Proc. of IEEE VLSI Design, Automation, and Test (VLSI-DAT 2013), April, 2013, Hsinchu, Taiwan.
 36. I-Wen Liu, Chun-Fu Liao, Fan-Chun Lan, and Yuan-Hao Huang,”Low-Complexity Architecture using Interpolation-Based QR Decomposition for MIMO-OFDM Systems,” in Proc. of IEEE Asian-Pacific Conference on Circuits and Systems (APCCAS 2012), Dec. 2012, Kaohsiung, Taiwan.
 37. Chi-Hsuan Hsieh, Ming-Yong Lee, and Yuan-Hao Huang, “A 516Mb/s 0.2nJ/bit/iter Variable Block Size Turbo Decoder,” in Proc. of IEEE International SOC Design Conference (ISOCC 2012), Nov., 2012, Jeju, Korea.
 38. Li-Hong Huang, Sheng-Yu Tsai, and Yuan-Hao Huang, “Mobile Positioning System Based on Virtual Base Station Transform and Convex Optimization,” in Proc. of IEEE Workshop on Signal Processing Systems (SiPS 2012), Oct., 2012, Quebec, Canada.
 39. Kai-Ting Shr, Li-Hong Huang, and Yuan-Hao Huang, “Noise Resistant Mobile Positioning System Based on Code Aided RSS Estimation,” in Proc. of IEEE Workshop on Signal Processing Systems (SiPS 2012), Oct., 2012, Quebec, Canada.
 40. Chun-Fu Liao and Yuan-Hao Huang, “Low-Complexity 8×8 Lattice-Reduction Aided K-best MIMO Detector,” in Proc. of IEEE International Conference on Signal Processing, Communications and Computing (ICSPCC 2012), Aug., 2012, Hong Kong.
 41. Chiao-En Chen, Hang Su, Chun-Fu Liao, and Yuan-Hao Huang, “A Constant-Throughput LLL Algorithm with Deep Insertion for LR-aided MIMO Detection,”  in Proc. of IEEE International Symposium on Circuits and Systems (ISCAS 2012), May, 2012, Seoul, Korea.
 42. Chi-Kai Yang, Chi-Hsuan Hsieh, and Yuan-Hao Huang, “An Energy Saving Spectrum Sensing Processor Based on Partial Discrete Wavelet Packet Transform,” in Proc. of IEEE International Symposium on VLSI Design, Automation and Test (VLSI-DAT 2012), Apr., 2012, Hsinchu, Taiwan.
 43. Po-Lin Chiu, Lin-Zheng Huang, Li-Wei Chai, Chun-Fu Liao, and Yuan-Hao Huang, “A 684Mbps 57mW Joint QR Decomposition and MIMO Processor for 4×4 MIMO-OFDM Systems,” in Proc. of IEEE Asian Solid-State Circuits Conference 2011 (A-SSCC 2011), Nov, 2011, Jeju, Korea.
 44. Kai-Ting Shr, Yu-Cheng Chang, Chu-Yi Lin, and Yuan-Hao Huang, “A 6.6pJ/bit/iter Radix-16 Modified Log-MAP Decoder using Two-Stage ACS Architecture,” in Proc. of IEEE Asian Solid-State Circuits Conference 2011 (A-SSCC 2011), Nov, 2011, Jeju, Korea.
 45. Chun-Fu Liao, Fan-Chun Lan, Po-Lin Chiu, and Yuan-Hao Huang,”Latency-Constrained Low-Complexity Lattice Reduction for MIMO-OFDM Systems,”  in Proc. 2011 IEEE International Conference on Acoustic, Speech, and Signal Processing (ICASSP 2011), May, Prague, Czech.
 46. Li-Wei Chai, Po-Lin Chiu, and Yuan-Hao Huang, “Reduced-Complexity Interpolation-based QR Decomposition using Partial Layer Mapping,” in Proc. IEEE International Symposium on Circuits and Systems 2011 (ISCAS 2011), May, Rio de Janeiro, Brazil.
 47. Chen-Hung Peng, Ming-Hung Lin, and Yuan-Hao Huang, “A Baseband Receiver for Optical OFDM Systems,”  in Proc. IEEE international Symposium on VLSI Design, Automation and Test 2011 (VLSI-DAT 2011), April, Hsinchu, Taiwan.
 48. Chun-Fu Liao, Li-Wei Chai, Po-Lin Chiu, and Yuan-Hao Huang, “Multi-Stage Lattice-Reduction-Aided MIMO Detector Using Reverse-Order LLL algorithm,” in Proc. of IEEE Asian-Pacific Conference on Circuits and Systems 2010 (APCCAS), Dec., Kuala Lumpur, Malaysia.
 49. Jhong-Yu Wang, Ren-Hao Lai, Cheng-Ming Chen, Pang-An Ting, and Yuan-Hao Huang, “A 2×2 ~ 8×8 Sorted QR Decomposition Processor for MIMO Detection,” in Proc. of IEEE Asian Solid-State Circuits Conference 2010 (A-SSCC 2010), Nov, 2010, Beijing, China. 
 50. Sheng-Yeng Peng, Kai-Ting Shr, Chao-Ming Chen, and Yuan-Hao Huang, “An Energy-Efficient 128~2048/1536-point FFT Processor with Resource Block Mapping for 3GPP-LTE System,” in Proc. of IEEE International Conference on Green Circuits and Systems 2010 (ICGCS 2010), June, 2010, Shanghai, China.
 51. Chia-Ching Lee, Chun-Fu Liao, Chao-Ming Chen, and Yuan-Hao Huang, “Design of 4×4 MIMO-OFDMA Receiver with Precode Codebook Search for 3GPP-LTE,” in Proc. of  IEEE International Symposium on Circuits and Systems 2010 (ISCAS 2010), May, Paris, France.
 52. Chien-Chang Hung, Po-Lin Chiu, and Yuan-Hao Huang, “A Variable-Length FFT Processor for 4×4 MIMO-OFDM Systems,” in Proc. of IEEE International Symposium on VLSI Design, Automation and Test 2010 (VLSI-DAT 2010), April, Hsinchu, Taiwan.
 53. Yung-Ling Cheng, Win Li, Hue-Lin Chou, and Yuan-Hao Huang, “Wideband Video Transmission MIMO-OFDM Plateform using LLR-based Adaptive Hierarchical Modulation,” in Proc. of  IEEE International Symposium on Broadband Multimedia Systems and Broadcasting (BMSB 2010), March, Shanghai, China.
 54. Wen-Pin Chien, Jen-Yuan Hsu, Pang-An Ting, and Yuan-Hao Huang, “Cooperative Partial Spectrum Sensing with Frequency Diversity for Cognitive Radio,” in Proc. of IEEE International Symposium on Intelligent Signal Processing and Communication Systems 2009 (ISPACS 2009), Dec. Kanazawa, Japan.
 55. Chun-Fu Liao and Yuan-Hao Huang, “Reduced-Complexity LLL Algorithm for Lattice-Reduction-Aided MIMO Detection,” in Proc. of 43th IEEE Asilomar Conference on Signals, Systems, and Computers (Asilomar 2009), Nov. Asilomar, USA.
 56. 40. Po-Lin Chiu, Lin-Zheng Huang, and Yuan-Hao Huang,”Scalable Interpolation-based QRD Architecture for Subcarrier-Grouped-Ordering MIMO-OFDM System,” in Proc. 43th IEEE Asilomar Conference on Signals, Systems, and Computers (Asilomar 2009), Nov. Asilomar, USA.
 57. 41.Ying-Kuang Cheng and Yuan-Hao Huang, “Frequency-Overscaling DSP Circuit Design with Reduced-Precisio Redundancy and Subword Detection Processing,” in Proc. of IEEE International Conference on Communications, Circuits and Systems (ICCCAS 2009), July, Jan Jose, USA.
 58. Shui-Wen Hsu and Yuan-Hao Huang, “CSD-based Computation Sharing Programmable FIR Filter for Software Radio,” in Proc. of IEEE International Conference on Communications, Circuits and Systems (ICCCAS 2009), July, Jan Jose, USA.
 59. Po-Lin Chiu and Yuan-Hao Huang, “A Scalable MIMO Detection Architecture with Non-Sorted Multiple-Candidate Selection,” in Proc. of IEEE International Symposium on Circuits ans Systems 2009 (ISCAS 2009), May 2009, Taipei, Taiwan.
 60. Ren-Hao Lai, Cheng-Ming Chen, Pang-An Ting and  Yuan-Hao Huang, “A Modified Sorted-QR Decomposition Algorithm for Parallel Processing in MIMO Detection,” in Proc. of IEEE International Symposium on Circuits ans Systems 2009 (ISCAS 2009), May 2009, Taipei, Taiwan.
 61. Chin-Wei Chu, Chia-Ching Lee, and Yuan-Hao Huang, “Design of An OFDMA Baseband Receiver for 3GPP-LTE Evolution,” in Proc. of IEEE International Symposium on VLSI Design, Automation and Test 2008 (VLSI-DAT 2008), Apr. 2008, Hsinchu, Taiwan,  pp. 169-199.
 62. Kai-Ting Shr and Yuan-Hao Huang, “Low-Complexity Branch Metric Calculation for Decoding of Space-Time Trellis Codes,” in Proc. of IEEE TENCON2007, Oct. 2007. Taipei, Taiwan.
 63. Chao-Ming Chen and Yuan-Hao Huang, “Partial Cached-FFT Algorithm for OFDMA Communications,” in Proc. of IEEE TENCON2007, Oct. 2007, Taipei, Taiwan.
 64. Kai-Ting Shr and Yuan-Hao Huang, “Low-Complexity Branch Metric Calculation for Space-Time Trellis Decoding,” in Proc. of IEEE Asian Pacific Communication Conference (APCC2007), Oct. 2007, Bangkok Thailand.
 65. Yuan-Hao Huang and Chiuan-Shian Chen, “A Novel Control Method For Horizontal and Vertical Scalar in the Arbitrary Resolution LCD Panel,” in Proceeding of Conference on Consumer Electronics, Jan. 2005. (Best Poster Award)
 66. Yuan-Hao Huang and Steven Lee, “Low-Cost and Noise-Robust Chrominance Transient Improvement Technique for TV video signal processing,” in Proceeding of Conference on Consumer Electronics, Jan. 2005.
 67. Yuan-Hao Huang and Tzi-Dar Chiueh, “A Sub-Word Parallel Digital Signal Processor For Wireless Communications,” in Proceeding of Asia-Pacific Conference on ASICs (AP-ASIC 2002), Aug. 2002, pp. 287-290.
 68. Chien-Fang Hsu, Yuan-Hao Huang, and Tzi-Dar Chiueh, “Design of An OFDM Receiver For High-Speed Wireless LAN,” in Proc. IEEE International Symposium on Circuits and Systems (ISCAS 2001), Vol.4, May 2001, pp.558-561.
 69. Yuan-Hao Huang and Tzi-Dar Chiueh, “A New Forward Masking Model and Its Application to Perceptual Audio Coding,” in Proc. of Int. Conf. Acoustic, Speech, and Signal Processing (ICASSP), vol. 2, Mar. 1999, pp. 905-908.
 70. Yuan-Hao Huang and Tzi-Dar Chiueh, “Perceptual Audio Coding with A New Forward Masking Model”, in Proc. International Symposium on Multimedia Information Processing, Dec. 1998.
 71. Yuan-Hao Huang and C. J. Liou, S. T. Wu, L. G. Chen and Tzi-Dar Chiueh, “Face Recognition Using Hierarchical Neural Network,” in Proceeding of the International Workshop on Applications of Neural Networks to Telecommunication vol.3 1997.

U.S. Patent List :

1.  U.S. Patent 7,113,970, (2006/09/26) Tzi-Dar Chiueh, Yuan-Hao Huang, “Complex-Valued Multiplier-And-Accumulator”

2.  U.S. Patent 7,224,406 (2007/05/29) Yuan-Hao Huang, Steven Lee, “Digital Signal Processing System and Method Applied for Chroma Transition”

3.  U.S. Patent 7,227,588 (2007/06/05) Yuan-Hao Huang, Hsian-Chi She, Chiun-Chen Huang, Shan-Yi Lin, Shen-Shi Wu, “Clamping System for Clamping A Video Signal by Using A Charge-Pump Circuit”

Taiwan Patent List :

1.  R.O.C. Patent 163240 (2002/09/01) 闕志達 黃元豪 『一種複數乘加器之組成架構及運算方式』

2.  R.O.C. Patent I227633 (2005/02/01) 黃元豪 佘憲治 黃鈞正 林尚毅 吳振禧 『使用充電泵之視訊箝位系統』

3.  R.O.C. Patent I229524 (2005/03/11) 黃元豪 李明修 『應用於色彩轉換之數位訊號處理方法與系統』

4.  R.O.C. Patent I253849 (2006/04/21) 黃元豪 何仁堯 『三維影像訊號之Y/C分離電路』

5.  R.O.C. Patent I258107 (2006/07/11) 黃元豪 陳全賢 『影像垂直遮沒期之資料解碼方法及其裝置』

6.  R.O.C. Patent I287932 (2007/10/01) 黃元豪 陳全賢 『應用於影像資料縮放裝置的影像資料同步器』