歷年期刊

1.Yung-Chang Lin, Rika Matsumoto, Qiunan Liu, Pablo Solís-Fernández, Ming-Deng Siao, Po-Wen Chiu, Hiroki Ago, Kazu Suenaga
“Alkali metal bilayer intercalation in graphene”
Nature Communications, 2024, 15, 425, January.pdf

2.Huynh-Uyen-Phuong Nguyen, Sumayah-Shakil Wani, Ruei-Hong Cyu, Bushra Rehman, Mayur Chaudhary, Tzu-Yi Yang, Yu-Chieh Hsu, K.M.M. D K Kimbulapitiya, Yao-Ren Kuo, Kubra H. Aksu, Luc-Phuong-Nhu Tran, Van-Qui Le, Ying-Hao Chu, Po-Wen Chiu, and Yu-Lun Chueh*
“Figure-of-Merit in 2D Insulators Pertaining to the Thermokinetics of Hexagonal Boron Nitride via Atmospheric-Pressure Chemical Vapor Deposition (APCVD) on Cu: Origin and Scenario”
Chemistry of Materials, 2024, 36, 2721−2734, March .pdf

3.Cheng-Dun Li, Ting-An Lin, Po-Hsiung Chen, Tsai-Sheng Gau, Burn-Jeng Lin, Po-Wen Chiu* and Jui-Hsiung Liu*
“Synthesis of pentameric chlorotin carboxylate clusters for high resolution EUV photoresists under small doses”
Nanoscale Advances, 2024, DOI: 10.1039/D4NA00006D, 1-30, January .pdf

4.Sumayah-Shakil Wani, Chen Chieh Hsu, Yao-Zen Kuo, Kimbulapitiya Mudiyanselage Madhusanka Darshana Kumara Kimbulapitiya, Chia-Chen Chung, Ruei-Hong Cyu, Chieh-Ting Chen, Ming-Jin Liu, Mayur Chaudhary, Po-Wen Chiu, Yuan-Liang Zhong*, and Yu-Lun Chueh*
“Enhanced Electrical Transport Properties of Molybdenum Disulfide Field-Effect Transistors by Using Alkali Metal Fluorides as Dielectric Capping Layers”
ACS Nano, 2024, 18, 16, 10776-10787, April.pdf

5.Rafael N. Gontijo*, Marcus V.O. Moutinho, Ariete Righi, Po-Wen Chiu, Pedro Venezuela, Marcos A. Pimenta* 
“Resonant enhancement of the 2G Raman band in twisted bilayer graphene”
Materials Chemistry and Physics, 2024, 319, 129279, June .pdf

1.Jia-Rong Wu, Ting-An Lin, Yan-Ru Wu, Po-Hsiung Chen, Tsi-Sheng Gau, Burn-Jeng Lin, Po-Wen Chiu and Rai-Shung Liu* 
“Novel hexameric tin carboxylate clusters as efficient negative-tone EUV photoresists: high resolution with well-defined patterns under low energy doses”
Nanoscale Adv., 2023, 5, 3033, April .pdf

2.Meng-Yu Tsai, Chia-Tse Huang, Che-Yi Lin, Mu-Pai Lee, Feng-Shou Yang, Mengjiao Li, Yuan-Ming Chang, Kenji Watanabe, Takashi Taniguchi, Ching-Hwa Ho, Wen-Wei Wu, Mahito Yamamoto, Jiunn-Lin Wu*, Po-Wen Chiu* & Yen-Fu Lin* 
“A reconfigurable transistor and memory based on a two-dimensional heterostructure and photoinduced trapping”
Nature Electronics, 2023, doi.org/10.1038/s41928-023-01034-7, September .pdf

3.Qiunan Liu, Yung-Chang Lin*, Silvan Kretschmer, Mahdi Ghorbani-Asl, Pablo Solís-Fernández, Ming-Deng Siao, Po-Wen Chiu, Hiroki Ago, Arkady V. Krasheninnikov*, and Kazu Suenaga*
“Molybdenum Chloride Nanostructures with Giant Lattice Distortions Intercalated into Bilayer Graphene”
ACS Nano, 2023, 17, 23, 23659–23670, November .pdf

4.Meng-Yu Tsai, Tsung-Han Tsai, Ashish Chhaganlal Gandhi, Hsueh-Lung Lu, Jia-Xin Li, Po-Liang Chen, Kai-Wen Chen, Sun-Zen Chen, Chia-Hao Chen, Chang-Hua Liu, Yen-Fu Lin, and Po-Wen Chiu*
“Ultrafast and Broad-Band Graphene Heterojunction Photodetectors with High Gain”
ACS Nano, 2023, 17, 24, 25037–25044, December .pdf

5.Yu-Fang Tseng, Pin-Chia Liao, Po-Hsiung Chen,* Tsai-Sheng Gau,* Burn-Jeng Lin, Po-Wen Chiu and Jui-Hsiung Liu *
“Highly hydroxylated hafnium clusters are accessible to high resolution EUV photoresists under small energy doses”
Nanoscale Advances, 2023, 6, 197–208, November .pdf

6.Ying-Chun Shen, Bang-Kai Wu, Tsung-Shun Tsai, Mingjin Liu, Jyun-Hong Chen, Tzu-Yi Yang, Ruei-Hong Cyu, Chieh-Ting Chen, Yu-Chieh Hsu, Chai-Hung Luo, Yu-Qi Huang, Yu-Ren Peng, Chang-Hong Shen, Yen-Fu Lin, Po-Wen Chiu, Ya-Chin King,* and Yu-Lun Chueh*
“Design of Versatile Top-Down Transfer by Thermal Release Tape/Poly(methyl methacrylate) (TRT/PMMA) Bi-Supporting Layers Toward All-Transfer Transition Metal Dichalcogenide Material Based Transistor Arrays”
small science, 2023, 4, 2300144, December  .pdf

7.Mu-Pai Lee, Caifang Gao, Meng-Yu Tsai, Che-Yi Lin, Feng-Shou Yang, Hsin-Ya Sung, Chi Zhang, Wenwu Li*, Jun Li, Jianhua Zhang, Kenji Watanabe, Takashi Taniguchi, Keiji Ueno, Kazuhito Tsukagoshi , Ching-Hwa Ho , Junhao Chu , Po-Wen Chiu , Mengjiao Li*, Wen-Wei Wu*, Yen-Fu Lin* 
Silicon–van der Waals heterointegration for CMOS-compatible logic-in-memory design
Science Advances, 2023, 9(49):eadk1597, December  .pdf

8.A.K. Sahoo, P. H. Chen, C. H. Lin*, R. S. Liu, *, B. J. Lin*, T. S. Kao, P. W. Chiu, T. P. Huang, W. Y. Lai, J. Wang, Y. Y. Lee, C. K. Kuan
Development of EUV interference lithography for 25 nm line/space patterns
Micro and Nano Engineering , 2023, 20, 100215, September  .pdf

1.Ming-Deng Siao, Ashish Chhaganlal Gandhi, Anup Kumar Sahoo, Yi-Chieh Wu, Hong-Kai Syu, Meng-Yu Tsai, Tsung-Han Tsai, Yueh-Chiang Yang, Yen-Fu Lin, Rai-Shung Liu, and Po-Wen Chiu* 
“WSe2/WS2 Heterobilayer Nonvolatile Memory Device with Boosted Charge Retention”
ACS Appl. Mater. Interfaces, 2022, 14, 3467−3475, January .pdf

2.Henry J. H. Chen, Tzu Nien Lee, Shin-Lun Tseng, Sun-Zen Chen, and Po-Wen Chiu 
“Characterizations of Ion-Sensitive Field-Effect Transistors with Silicon Wire Array Channels and Stack-Sensing Membrane 
Journal of The Electrochemical Society, 2022, 169, 037511,March.pdf

3.Jia-Xin Li, Wei-Qing Li, Sheng-Hsiung Hung, Po-Liang Chen, Yueh-Chiang Yang, Tian-Yun Chang, Po-Wen Chiu , Horng-Tay Jeng* and Chang-Hua Liu*
“Electric control of valley polarization in monolayer WSe2 using a van der Waals magnet 
Nature Nanotechnology, 2022, doi.org/10.1038/s41565-022-01115-2,May.pdf

4.Ciao-Fen Chen, Shih-Hsien Yang, Che-Yi Lin,* Mu-Pai Lee, Meng-Yu Tsai, Feng-Shou Yang, Yuan-Ming Chang, Mengjiao Li, Ko-Chun Lee, Keiji Ueno, Yumeng Shi,* Chen-Hsin Lien, Wen-Wei Wu, Po-Wen Chiu, Wenwu Li,* Shun-Tsung Lo, and Yen-Fu Lin*
“Reversible Charge-polarity Control for Multioperation-mode Transistors Based on van der Waals Heterostructures”
Advanced Science, 2022,  2106016,  July.pdf

5.Yung-Chang Lin, Yao-Pang Chang, Kai-Wen Chen, Tai-Ting Lee, Bo-Jiun Hsiao, Tsung-Han Tsai, Yueh-Chiang Yang,  Kuang-I Lin, Kazu Suenaga, Chia-Hao Chen and Po-Wen Chiu*
“Patterning and doping of transition metals in tungsten dichalcogenides ”
Nanoscale, 2022, DOI: 10.1039/d2nr04677f, November .pdf

6.Chun-Hao Chiang, Yueh-Chiang Yang, Jia-Wei Lin, Yung-Chang Lin, Po-Tuan Chen, Chung-Li Dong, Hung-Min Lin, Kwun Man Chan, Yu-Ting Kao, Kazu Suenaga, Po-Wen Chiu,* and Chun-Wei Chen* 
Bifunctional Monolayer WSe2/Graphene Self- Stitching Heterojunction Microreactors for Efficient Overall Water Splitting in Neutral Medium
ACS Nano, 2022,16, 18274−18283, October .pdf

7.Pin-Chia Liao, Po-Hsiung Chen, Yu-Fang Tseng, Ting-An Shih, Ting-An Lin, Tsi-Sheng Gau*, Burn-Jeng Lin*, Po-Wen Chiu* and Jui-Hsiung Liu
Partial decarboxylation of hafnium oxide clusters for high resolution lithographic applications
Journal of Materials Chemistry C, 2022, 10, 15647, September .pdf

8.Shih-Yu Huang, Phuoc-Anh Le, Van-Truong Nguyen, Yi-Chun Lu, Chia-Wei Sung, Hao-Wen Cheng, Chang-Yu Hsiao, Van Dien Dang, Po-Wen Chiu, Kung-Hwa Wei* 
Surface plasma–induced tunable nitrogen doping through precursors provides 1T-2H MoSe2/graphene sheet composites as electrocatalysts for the hydrogen evolution reaction
ScienceDirect, 2022, 426, 140767, September .pdf

9.Che-Yi Lin, Mu-Pai Lee, Yuan-Ming Chang*, Yi-Tang Tseng, Feng-Shou Yang, Mengjiao Li, Jiann-Yeu Chen, Ciao-Fen Chen, Meng-Yu Tsai, Yi-Chun Lin, Keiji Ueno, Mahito Yamamoto, Shun-Tsung Lo, Chen-Hsin Lien, Po-Wen Chiu, Kazuhito Tsukagoshi*, Wen-Wei Wu*, and Yen-Fu Lin*
“Diffused Beam Energy to Dope van der Waals Electronics and Boost Their Contact Barrier Lowering”
ACS Appl. Mater. Interfaces., 2022, 14, 36, 41156–41164, August.pdf

 

1.Yung-Chang Lin*, Sungwoo Lee, Yao-Pang Chang, Po-Wen Chiu*, Gun-Do Lee*, Kazu Suenaga
“Two-Dimensional Iodine-Monofluoride Epitaxy on WSe2”
NPJ 2D Mater. Appl., 2021, 5:18, February .pdf

2.Ming-Deng Siao, Yung-Chang Lin, Tao He, Meng-Yu Tsai,1, Kuei-Yi Lee, Shou-Yi Chang, Kuang-I Lin, Yen-Fu Lin, Mei-Yin Chou, Kazu Suenaga, and Po-Wen Chiu*
“Embedment of Multiple Transition Metal Impurities into WS2 Monolayer for Bandstructure Modulation”
Small ., 2021,:e2007171, March .pdf

3.Yung-Chang Lin,* Jeyakumar Karthikeyan, Yao-Pang Chang, Shisheng Li, Silvan Kretschmer, Hannu-Pekka Komsa, Po-Wen Chiu, Arkady V. Krasheninnikov,* and Kazu Suenaga* 
“Formation of Highly Doped Nanostripes in 2D Transition Metal Dichalcogenides via a Dislocation Climb Mechanism”
Advanced Materials, 2021,33, February .pdf

4.Ko-Chun Lee, Shun-Yong Huang, Shih-Hsien Yang, Meng-Yu Tsai, Che-Yi Lin, Mengjiao Li, Yuan-Ming Chang, Kenji Watanabe, Takashi Taniguchi, Ying-Chih Lai, Shu-Ping Lin* , Po-Wen Chiu* , Yen-Fu Lin* 
“Artificial mechanoreceptor based on van der Waals stacking structure”
Matter,2021,4,1598-1610March .pdf

5.Meng-Yu Tsai, Ko-Chun Lee,* Che-Yi Lin, Yuan-Ming Chang, Kenji Watanabe, Takashi Taniguchi, Ching-Hwa Ho, Chen-Hsin Lien, Po-Wen Chiu* and Yen-Fu Lin*
“Photoactive Electro-Controlled Visual Perception Memory for Emulating Synaptic Metaplasticity and Hebbian Learning”
Adv. Funct. Mater. , 2021, 31, 2105345, July .pdf

6.Ying-Chun Shen, Yu-Ting Wu, Ling Lee, Jyun-Hong Chen, Sumayah Shakil Wani, Tzu-Yi Yang, Chih Wei Luo, Ming-Deng Siao, Yi-Jen Yu, Po-Wen Chiu,* and Yu-Lun Chueh* 
“Rational Design on Wrinkle-Less Transfer of Transition Metal Dichalcogenide Monolayer by Adjustable Wettability-Assisted Transfer Method ”
Advanced functional materials,2021,Volume31, Issue45 ,2104978, August.pdf

7.M. V. O. Moutinho, G. S. N. Eliel, A. Righi, R. N. Gontijo, M. Paillet, T. Michel, Po‐Wen Chiu , P. Venezuela & M. A. Pimenta* 
“Resonance Raman enhancement by the intralayer and interlayer electron–phonon processes in twisted bilayer graphene”
Scientific reports,2021,11, 17206, August.pdf

8.Tsung-Han Tsai, Anup Kumar Sahoo, Hong-Kai Syu, Yi-Chieh Wu, Meng-Yu Tsai, Ming-Deng Siao, Yueh-Chiang Yang, Yen-Fu Lin, Rai-Shung Liu, and Po-Wen Chiu* 
“WS2/WSe2 Nanodot Composite Photodetectors for Fast and Sensitive Light Detection”
ACS Appl. Electron. Mater.,2021, 3, 4291−4299, September .pdf

9.Yao-Pang Chang, Wei-Bang Li, Yueh-Chiang Yang, Hsueh-Lung Lu, Ming-Fa Lin, Po-Wen Chiu* and Kuang-I Lin *
“Oxidation and Degradation of WS2 Monolayers Grown by NaCl-Assisted Chemical Vapor Deposition: Mechanism and Prevention”
Nanoscale, 2021, 13, 16629–16640, September .pdf

1.Ko-Chun Lee, Mengjiao Lib*, Yu-Hsiang Chang, Shih-Hsien Yang, Che-YiLin, Yuan-Ming Chang, Feng-Shou Yang, Kenji Watanabe, Takashi Taniguchi, Ching-Hwa Ho, Chen-Hsin Lien, Shu-Ping Lin, Po-Wen Chiu*, and Yen-Fu Lin*
“Inverse paired-pulse facilitation in neuroplasticity based on interface-boosted charge trapping layered electronics”
Nano Energy, 2020, 77, 105258.pdf

2. Tsung-Han Tsai, Zheng-Yong Liang, Yung-Chang Lin, Cheng-Chieh Wang, Kuang-I Lin, Kazu Suenaga, and Po-Wen Chiu* 
“Photogating WS2 Photodetectors Using Embedded WSe2 Charge Puddles”
ACS Nano, 2020, 14, 4559-4566 .pdf

3. Chao-Hui Yeh, Zheng-Yong Liang, Yung-Chang Lin, Hsiang-Chieh Chen, Ta Fan, Chun-Hao Ma, Ying-Hao Chu, Kazu Suenaga, and Po-Wen Chiu* 
“Graphene-Transition Metal Dichalcongenide Heterjunctions for Scalable and Low-Power Complementary Integrated Circuits”
ACS Nano, 2020, 14, 985-992 .pdf

4.Yung-Chang Lin, Hyun Goo Ji, Li-Jen Chang, Yao-Pang Chang, Zheng Liu, Gun-Do Lee, Po-Wen Chiu, Hiroki Ago, and Kazu Suenaga
“Scanning Moiré Fringe Method: A Superior Approach to Perceive Defects, Interfaces, and Distortion in 2D Materials”
ACS Nano, 2020, 14, 6034–6042 .pdf

5.Shih-Chieh Teng, Zheng-Yong Liang, Chuan-Pu Chou, Yu-Hsuan Tsai, Po-Wen Chiu and Yung-Hsien Wu
Nearly Epitaxial Low-Resistive Co Germanide Formed by Atomic Layer Deposited Cobalt and Laser Thermal Annealing
IEEE Electron Device Lett., 2020, 41, 272-275.pdf

6.Chieh-Ping Wang, Yi-Pei Tsai, Burn-Jeng Lin, Zheng-Yong Liang, Po-Wen Chiu, Jiaw-Ren Shih, Chrong-Jung Lin and Ya-Chin King
“On-wafer FinFET-based EUV/eBeam Detector Arrays for Advanced Lithography Processes

IEEE Trans. Electron Devices, 2020, 67, 2406-2413.pdf

7.Yu-Yang Tsai, Chun-Yu Kuo, Bo-Chang Li, Po-Wen Chiu and Klaus Y. J. Hsu
“A Graphene/Polycrystalline Silicon Photodiode and Its Integration in a Photodiode–Oxide–Semiconductor Field Effect Transistor”
Micromachines, 2020, 11, 596 .pdf

8. Ming-Chiang Chang, Po-Hsun Ho, Mao-Feng Tseng, Fang-Yuan Lin, Cheng-Hung Hou, I-Kuan Lin, Cheng-Yen Wen, Jing-Jong Shyue, Chun-Wei Chen, Li-Chyong Chen*, Po-Wen Chiu*, Kuei-Hsien Chen*
“Fast Growth of Millimeter-Size Two-Dimensional Materials through a Self-Capping Vapor-Liquid-Solid Method”
Nature Comm., 2020, 11, 3682 .pdf

9.Shih-Yu Huang, Phuoc-Anh Le, Po-Jen Yen, Yi-Chun Lu, Sumanta Kumar Sahoo, Hao-Wen Cheng, Po-Wen Chiu, Tseung-Yuen Tseng*, Kung-Hwa Wei*
“Cathodic plasma–induced syntheses of graphene nanosheet/MnO2/WO3 architectures and their use in supercapacitors”
Electrochimica Acta, 2020, 342, 136043.pdf

10.Shin-Yi Tang, Chun-Chuan Yang, Teng-Yu Su, Tzu-Yi Yang, Shu-Chi Wu, Yu-Chieh Hsu, Yu-Ze Chen, Tzu-Neng Lin, Ji-Ling Shen, Heh-Nan Lin, Po-Wen Chiu, Hao-Chung Kuo, Yu-Lun Chueh*
“Design of Core-Shell Quantum Dots-3D WS2 Nanowalls Hybrid Nanostructure with High-Performance Bifunctional Sensing Properties”
ACS Nano,2020,14,12668-12678.pdf

11.Chao-Hui Yeh, Zheng-Yong Liang, Yung-Chang Lin, Chun-Hao Ma, Ying-Hao Chu, Kazu Suenaga, and Po-Wen Chiu*
“Scalable T-gate Aligned Gr-WS2-Gr Radio-Frequency Field-Effect Transistors”
ACS Appl. Electron. Mater.,2020, 2, 12, 3898–3905.pdf

12.Caifang Gao, Mu-Pai Lee, Mengjiao Li, Ko-Chun Lee, Feng-Shou Yang, Che-Yi Lin, Kenji Watanabe, Takashi Taniguchi, Po-Wen Chiu, Chen-Hsin Lien, Wen-Wei Wu, Shu-Ping Lin*, Wenwu Li*, Yen-Fu Lin* and Junhao Chu
“Mimic Drug Dosage Modulation for Neuroplasticity based on Charge-trap Layered Electronics”
Advanced functional materials,2020,31(5):2005182.pdf

13.Shih-Chieh Teng, Zheng-Yong Liang, Chuan-Pu Chou, Yu-Hsuan Tsai, Po-Wen Chiu and Yung-Hsien Wu 
“Nearly Epitaxial Low-Resistive Co Germanide Formed by Atomic Layer Deposited Cobalt and Laser Thermal Annealing”
IEEE Electron Device Letters, 2020, VOL. 41, NO. 2, February .pdf

1. Chao-Hui Yeh, Po-Yuan Teng, Yu-Chiao Chiu, Wen-Ting Hsiao, Shawn S. H. Hsu,  Po-Wen Chiu*
“Gigahertz Field-Effect Transistors with CMOS-Compatible Transfer-free Graphene”
ACS Appl. Mater. Interfaces, 2019, 11, 6336-6343.pdf

2. Chao-Hui Yeh, Hsiang-Chieh Chen, Ho-Chun Lin, Yung-Chang Lin, Zheng-Yong Liang, Mei-Yin Chou, Kazu Suenaga, and Po-Wen Chiu*
Ultrafast Monolayer In/Gr-WS2‐Gr Hybrid Photodetectors with High Gain”
ACS Nano, 2019, 13(3), 3269-3279.pdf

3. Chun-Hao Chu, Ho-Chun Lin, Chao-Hui Yeh, Zheng-Yong Liang, Mei-Yin Chou and Po-Wen Chiu*
“End-Bonded Metal Contacts on WSe2 Field-Effect Transistors 

ACS Nano, 2019, 13(7), 8146-8154.pdf

4. Tsung-Han Tsai, Feng-Shou Yang, Po-Hsun Ho, Zheng-Yong Liang, Chen-Hsin Lien, Ching-Hwa Ho, Yen-Fu Lin, and Po-Wen Chiu*
“High-Mobility InSe Transistors: The Nature of Charge Transport”
ACS Appl. Mater Interfaces, 2019, 11, 35969-35976.pdf

5. Shih-Chieh Teng, Zheng-Yong Liang, Chuan-Pu Chou, Yu-Hsuan Tsai, Po-Wen Chiu and Yung-Hsien Wu
Co Silicide with Low Contact Resistivity Formed by Atomic Layer Deposited Cobalt Deposition and Subsequent Annealing”
IEEE Electron Device Lett., 2019, 41, 139-142 .pdf

 

 

1.He Tian, Xuefeng Wang, Haiming Zhao, Wentian Mi, Yi Yang, Po-Wen Chiu, and Tian-Ling Ren
“A Graphene-Based Filament Transistor with Sub-10 mVdec−1 Subthreshold Swing”
Advanced Electronic Materials 2018, 4, 1700608.pdf

2.Alencar, Thonimar; von Dreifus, Driele; Moreira, Maria Gabriela; Eliel, Gomes; Yeh, Chao-Hui; Chiu, Po-Wen; Pimenta, Marcos; Malard, Leandro; de Paula, Ana
“Twisted bilayer graphene photoluminescence emission peaks at van Hove singularities”
J. Phys.: Condens. Matter 2018, 30, 175302(5pp).pdf

3.G. Eliel, Marcus Moutinhho, Andreij Gadelha, Ariete Righi, Leonardo Campos, Henrique Ribeiro, Po-Wen Chiu, Leonardo C Campos, Takashi Taniguchi, P. Puech, Matthieu Paillet, T. Michel, Pedro Venezuela, and M. Pimenta
“Intralayer and interlayer electron-phonon interactions in twisted graphene heterostructures”
Nature Comm. 2018, 9:1221.pdf

4.Chun-Hao Ma, Jie Jiang, Pao-Wen Shao, Qiang-Xiang Peng, Chun-Wei Huang, Ping-Chun Wu, Jyun-Ting Lee, Yu-Hong Lai, Din-Ping Tsai, Jyh-Ming Wu, Shen-Chuan Lo, Wen-Wei Wu, Yi-Chun Zhou, Po-Wen Chiu*, and Ying-Hao Chu
“Transparent Anti-Radiative Ferroelectric Memory Based on Flexible Oxide Heteroepitaxy”
ACS Appl. Mater. Interfaces 2018, 10, 30574-30580.pdf

5.Yung-Chang Lin, Chao-Hui Yeh, Ho-Chun Lin, Ming-Deng Siao, Zheng Liu, Hideaki Nakajima, Toshiya Okazaki ,Mei-Yin Chou, Kazu Suenaga, and Po-Wen Chiu*
“Stable 1T Tungsten Disulfide Monolayer and its Junctions: Growth and Atomic Structures”
ACS Nano 2018, 12, 12080-12088.pdf

1.He Tian, Wentian Mi, Haiming Zhao, Mohammad Ali Mohammad, Yi Yang, Po-Wen Chiu and Tian-Ling Ren
“A novel artificial synapse with dual modes using bilayer graphene as the bottom electrode”
Nanoscale 2017, 9, 9275-9283.pdf

2.G.S.N Eliel; H.B.Ribeiro; K. Sato; R. Saito; Chun-Chieh Lu; Po-Wen Chiu; C.Fantini; A. Righi; M.A. Pimenta
“Raman Excitation Profile of the G-band Enhancement in Twisted Bilayer Graphene”
Braz J Phys 2017, 47, 589–593.pdf

3.Chang, Yih-Ren; Ho, Po-Hsun; Wen, Cheng-Yen; Chen, Tzu-Pei; Li, Shao-Sian; Wang, Jhe-Yi; Li, Min-Ken; Tsai, Che-An; Raman Sankar; Wang, Wei-Hua; Chiu, Po-Wen; Chou, Fang-Cheng and Chen, Chun-Wei
“Surface oxidation doping to enhance photogenerated carrier separation efficiency for ultrahigh gain indium selenide photodetector ”
ACS Photonics 2017, 4(11), 2930-3936. pdf

4. Yeh, Chao-Hui; Liang, Zheng-Yong; Lin, Yung-Chang; Wu, Tien-Lin; Fan, Ta; Chu, Yu-Cheng; Ma, Chun-Hao; Liu, Yu-Chen; Chu, Ying-Hao; Suenaga, Kazutomo; Chiu, Po-Wen*
“Scalable van der Waals Heterojunctions for High-Performance Photodetectors”
ACS Appl. Mater. Interfaces 2017, 9(41), 36181-36188. pdf

5. Ho, Po-Hsun; Chang, Yih-Ren; Chu, Yu-Cheng; Li, Min-Ken; Tsai, Che-An; Wang, Wei-Hua; Ho, Ching-Hwa; Chen, Chun-Wei; Chiu, Po-Wen*
“High-Mobility InSe Transistors: the Role of Surface Oxides”
ACS Nano 2017, 11 (7), 7362–7370. pdf

6.Jie Jiang, Y. Bitla, C. W. Huang, T. H. Do, H. J. Liu, Y. H. Hsieh, C. H. Ma, C. Y. Jang, Y. H. Lai, P. W. Chiu, W. W. Wu, Y. C. Chen, Y. C. Zhou, and Y. H. Chu
“Flexible Ferroelectric Element Based on van der Waals Heteroepitaxy”
Sci. Adv. 2017, 3, e1700121. pdf

7. Tien-Lin Wu, Chao-Hui Yeh, Wen-Ting Hsiao, Pei-Yun Huang, Min-Jie Huang, Yen-Hsin Chiang, Chien-Hong Cheng, Rai-Shung Liu, and Po-Wen Chiu*
“High-Performance Organic Light-Emitting Diode with Substitutionally Boron-Doped Graphene Anode”,
ACS Appl. Mater. Interfaces 2017, 9(17), 14998−15004. pdf

8. Yung-Chang Lin, Shigeyuki Morishita, Masanori Koshino, Chao-Hui Yeh, Po-Yuan Teng, Po-Wen Chiu, Hidetaka Sawada, and Kazutomo Suenaga
“Unexpected Huge Dimerization Ratio in One-Dimensional Carbon Atomic Chains”,
Nano Lett., 2017, 17(1), 494-500. pdf

1. Chao-Hui Yeh, Vinod Kumar, David Ricardo Moyano, Shao-Hsuan Wen, Vyom Parashar, She-Hsin Hsiao, Anchal Srivastava, Preeti S. Saxena, Kun-Ping Huang, Chien-Chung Chang, Po-Wen Chiu*
“High-performance and high-sensitivity applications of graphene transistors with self-assembled monolayers”,
Biosensors and Bioelectronics,2016, 77, 1008-1015. pdf

2. Pramoda K. Nayak, Fan-Cheng Lin, Chao-Hui Yeh, Jer-Shing Huang and Po-Wen Chiu*,
” Robust room temperature valley polarization in monolayer and bilayer WS2″,
Nanoscale, 2016, 8, 6035-6042. pdf

3. Zheng Liu , Luiz H. G. Tizei , Yohei Sato , Yung-Chang Lin , Chao-Hui Yeh , Po-Wen Chiu , Masami Terauchi , Sumio Iijima , and Kazu Suenaga
“Postsynthesis of h-BN/Graphene Heterostructures Inside a STEM”,
Small, 2016, 12(2), 252-259 .pdf

4. Chien-I Li, Jheng-Cyuan Lin, Heng-Jui Liu, Ming-Wen Chu, Hsiao-Wen Chen, Chun-Hao Ma, Chih-Ya Tsai, Hsin-Wei Huang, Hong-Ji Lin, Hsiang-Lin Liu, Po-Wen Chiu, and Ying-Hao Chu
“Van der Waal Epitaxy of Flexible and Transparent VO2 Film on Muscovite”,
Chem, Mater., 2016, 28(11), 3914-3919 .pdf

5. Chun-Hao Ma, Jheng-Cyuan Lin, Heng-Jui Liu, Thi Hien Do, Yuan-Min Zhu, Thai Duy Ha, Qian Zhan, Jenh-Yih Juang, Qing He, Elke Arenholz, Po-Wen Chiu, , and Ying-Hao Chu,
“Van der Waals epitaxy of functional MoO2 film on mica for flexible electronics”,
Appl. Phys. Lett., 2016, 108, 253104-1 – 253104-6 .pdf

6. Ping-Chun Wu, Ping-Fan Chen, Thi Hien Do, Ying-Hui Hsieh, Chun-Hao Ma, Thai Duy Ha, Kun-Hong Wu, Yu-Jia Wang, Hao-Bo Li, Yi-Chun Chen, Jenh-Yih Juang, Pu Yu, Lukas M. Eng, Chun-Fu Chang, Po-Wen Chiu, Liu Hao Tjeng, and Ying-Hao Chu
“Heteroepitaxy of Fe3O4/Muscovite: A New Perspective for Flexible Spintronics”,
ACS Appl. Mater. Interface, 2016, 8, 33794-33801 .pdf

7. Yugandhar Bitla, Ching Chen, Hsien-Chang Lee, Thi Hien Do, Chun-Hao Ma, Le Van Qui,
Chun-Wei Huang, Wen-Wei Wu, Li Chang, Po-Wen Chiu, and Ying-Hao Chu
“Oxide Heteroepitaxy for Flexible Optoelectronics”,
ACS Appl. Mater. Interface, 2016, 8, 32401-32407 .pdf

1. Y. C. Lin, T. Björkman, H. P. Komsa, P. Y. Teng, C. H. Yeh, F. S. Huang, K. H. Lin, J. Jadczak, Y. S. Huang, P. W. Chiu, A. Krasheninnikov, and K. Suenaga, “Three-fold rotational defects in two-dimensional transition metal dichalcogenides”,
Nature Communications, 2015, 6:6736. pdf

2. Yu-Ze Chen, Henry Medina, Teng-Yu Su, Jian-Guang Li, Kai-Yuan Cheng, Po-Wen Chiu and Yu-Lun Chueh, “Ultrafast and Low temperature Synthesis of Highly Crystalline and Patternable Few-Layers Tungsten Diselenide by Laser Irradiation Assisted-Selenization Process”,
ACS Nano, 2015, 9(4), 4346–4353. pdf

3. He Tian, Haiming Zhao, Xue-Feng Wang, Hong-Yu Chen, Qian-Yi Xie, Mohammad Ali Mohammad, Cheng Li, Wen-Tian Mi, Zhi Bie, Yi Yang, H.-S. Philip Wong, Po-Wen Chiu*, Tian-Ling Ren
“In-situ tuning of switching window in a gate-controlled bilayer graphene-electrode resistive memory device”,
Advanced Materials 2015 ,27(47), 7767-7774 .pdf

4. Yung-Chang Lin, Hannu-Pekka Komsa, Chao-Hui Yeh, Torbjorn Bjorkman, Zheng-Yung Liang, Ching-hwa Ho, Ying-Sheng Huang, Po-Wen Chiu, Arkady V. Krasheninnikov, Kazu Suenaga
“Single-Layer ReS2: Two-Dimensional Semiconductor with Tunable In-Plane Anisotropy”,
ACS Nano, 2015, 9(1), 11249–11257. pdf

5. Yung-Chang Lin, Po-Yuan Teng, Chao-Hui Yeh, Masanori Koshino, Po-Wen Chiu, and Kazu Suenaga
“Structural and Chemical Dynamics of Pyridinic-Nitrogen Defects in Graphene”,
Nano Letters ,2015, 15(11), 7408-7413. pdf

6. Yung-Chang Lin, Po-Yuan Teng, Po-Wen Chiu, and Kazu Suenaga
“Exploring the Single Atom Spin State by Electron Spectroscopy”,
Physical Review Letters ,2015, 115, 206803 .pdf

7. Zheng Liu, Yung-Chang Lin, Jamie H. Warner, Po-Yuan Teng, Chao-Hui Yeh, Po-Wen Chiu, Sumio Iijima, and Kazu Suenaga
“Characterization of Graphene and Transition Metal Dichalcogenide at the Atomic Scale”,
Physical Society of Japan, 2015, 84, 121005. pdf

8. HB Ribeiro, K Sato, GSN Eliel, EAT de Souza, Chun-Chien Lu, Po-Wen Chiu, R Saito, MA Pimenta
“Origin of van Hove singularities in twisted bilayer graphene”,
Carbon, 2015, 90, 138-145

 

1. Chao-Hui Yeh, Henry Medina, Chun-Chieh Lu, Kun-Ping Huang, Zheng Liu, Kazu Suenaga, and Po-Wen Chiu*, “Scalable Graphite/Copper BishellComposite for High-Performance Interconnects”,
ACS Nano, 2014, 8(1), 275–282. pdf

2. Wen-Chun Yen, Yu-Ze Chen, Chao-Hui Yeh, Jr-Hau He, Po-Wen Chiu, and Yu-Lun Chueh,“Direct growth of self-crystallized graphene and graphite nanoballs with Ni vapor-assisted growth: From controllable growth to material characterization”,
Scientific Report, 2014, 4:4739. pdf

3. Zheng Liu, Yung-Chang Lin, Chun-Chieh Lu, Chao-Huei Yeh, Po-Wen Chiu, Sumio Iijima, Kazu Suenaga, “In situ observation of step-edge in-plane growth of graphene in a STEM”,
Nature Communications, 2014, 5:4055. pdf

4. Yeh, Chao-Hui; Lin, Yung-Chang; Chen, Yu-Chen; Lu, Chun-Chieh; Liu, Zheng; Suenaga, Kazu; Chiu, Po-Wen*, “Gating Electron-Hole Asymmetry in Twisted Bilayer Graphene”,
ACS Nano, 2014, 8(7), 6962–6969. pdf

5. Jan-Chi Yang, Chao-Hui Yeh, Yu-Ting Chen, Sheng Chieh Liao, Rong Huang, Heng-Jui Liu, Chien-Chi Hung, Shih-Hsun Chen, Shan-Lin Wu, Ya-Ping Chiu, Po Wen Chiu, Chi-Huang Lai and Ying-Hao Chu, “Conduction Control at Ferroic Domain Walls via External Stimuli”,
Nanoscale, 2014, 6, 10524-10529. pdf

6. Chao-Hui Yeh, Yi-Wei Lain, Yu-Chiao Chiu, Chen-Hung Liao, David Ricardo Moyano, Shawn S. H. Hsu, Po-Wen Chiu* ,
“Gigahertz Flexible Graphene Transistors for Microwave Integrated Circuits”,
ACS Nano, 2014, 8(8), 7663–7670. pdf

7. Chao-Hui Yeh, Yung-Chang Lin, Pramoda K. Nayak, Chun-Chieh Lu, Zheng Liu, Kazu Suenaga, Po-Wen Chiu, “Probing Interlayer Coupling in Twisted Single-crystal Bilayer Graphene by Raman Spectroscopy”,
J. Raman spectroscopy, 2014, 45(10), 912–917. pdf

8. Pramoda K. Nayak; Chao-Hui Yeh; Yu-Chen Chen; Po-Wen Chiu, “ Layer-Dependent Optical Conductivity in Atomic Thin WS2 by Reflection Contract Spectroscopy”,
ACS Applied Materials & Interfaces, 2014, 6(18), 16020–16026. pdf

9. Haiming Zhao, Yung-Chang Lin, Chao-Hui Yeh, He Tian, Yu-Chen Chen, Dan Xie, Yi Yang, Kazu Suenaga, Tian-Ling Ren, Po-Wen Chiu*, “Growth and Raman Spectra of Single-Crystal Trilayer Graphene with Different Stacking Orientations”,
ACS Nano, 2014, 8(10), 10766–10773. pdf

1. C. C. Lu, Y. C. Lin, Z. Liu, C. H. Yeh, K. Suenaga, and P. W. Chiu*, “Twisting Bilayer Graphene Superlattices”,
ACS Nano, 2013, 7(3), 2587–2594. pdf

2. T. V. Tra, J. W. Chen, P. C. Huang, B. C. Huang, Y. Cao, C. H. Yeh, H. J. Liu, E. A. Eliseev, A. N. Morozovska, J. Y. Lin, Y. C. Chen, M. W. Chu, P. W. Chiu, Y. P. Chiu, L. Q. Chen, C. L. Wu, and Y. H. Chu, “Ferroelectric control of the conduction at the LaAlO3/SrTiO3 heterointerface”,
Adv. Mater., 2013, 25, 3357–3364. pdf

3. Hsuan-Chen Chang, Chien-Chang Li, Shuo-Fang Jen, Chun-Chieh Lu, Ian Yi-yu Bu, Po-Wen Chiu, Kuei-Yi Lee, “All-carbon field emission device by direct synthesis of graphene and carbon nanotube”,
Diamond Relat. Mater,2013, 31, 42–46. pdf

4. Po-Kang Yang, Wen-Yuan Chang, Po-Yuan Teng, Shuo-Fang Jeng, Su-Jien Lin, Po-Wen Chiu and Jr-Hau He, “Fully Transparent Resistive Memory Employing Graphene Electrodes for Eliminating Undesired Surface Effects”,
Proc. IEEE, 2013, 101(7), 1732-1739. pdf

5. Ren-Jei Chung, Zih-Cian Lin, Po-Kang Yang, Kun-Yu Lai, Shou-Feng Jen and Po-Wen Chiu, “Hybrid ZnO NR/graphene structures as advanced optoelectronic devices with high transmittance”,
Nanoscale Res Lett, 2013, 8:350. pdf

1. Y. C. Lin, C. C. Lu, C. H. Yeh, C. Jin, K. Suenaga, and P. W. Chiu*, “Graphene annealing: how clean can it be?”,

Nano Lett., 2012, 12, 414-419 pdf

2. Q. He, C. H. Yeh, J. C. Yang, G. Singh-Bhalla, C. W. Liang, P. W. Chiu, G. Catalan, L. W. Martin, Y.H. Chu, J. F. Scott, and R. Ramesh, “Magnetotransport at Domain Walls in BiFeO3″,
Phys. Rev. Lett., 2012, 108, 067203. pdf

3. P. Y. Teng, C. C. Lu, K. Akiyama-Hasegawa, Y. C. Lin, C. H. Yeh, K. Suenaga, P. W. Chiu*,“Remote catalyzation for direct formation of graphene layers on oxides”,
Nano Lett., 2012, 12, 1379-1384. pdf

4. H. Medina, Y. C. Lin, C. Jin, C. C. Lu, C. H. Yeh, K. P. Huang, K. Suenaga, J. Robertson, P. W. Chiu*, “Metal-free growth of nanographene on silicon oxides for transparent conducting applications”,
Adv. Funct. Mater., 2012, 22, 2123-2128. pdf

5. C. C. Lu, Y. C. Lin, C. H. Yeh, J. C. Huang, P. W. Chiu*, “High mobility flexible graphene field-effect transistors with self-healing gate dielectrics”,
ACS Nano, 2012, 6, 4469-4474. pdf

1. Y. C. Lin, C. H. Jin, J. C. Lee, S. F. Jen, and P. W. Chiu*, “Clean Transfer of Graphene for Isolation and Suspension”,
ACS Nano, 2011, 5(3), 2362-2368. pdf

2. H. Medina, Y. C. Lin, D. Obergfell, and P. W. Chiu*, “Tuning of Charge Densities in Graphene by Molecule Doping”,
Adv. Funct. Mater., 2011, 21(14), 2687-2692 .

3. C. C. Lu, C. Jin, Y. C. Lin, C. R. Huang, K. Suenaga, and P. W. Chiu* “Characterization of graphene grown on bulk and thin film nickel”,
Langmuir, 2011, 27(22), 13748-13753.

4. Y. K. Lee, H. Medina, and P. W. Chiu “Modifying optical properties of GaN nanowires by Ga2O3 overgrowth”,
J. Vac. Sci. Technol. B, 2012, 30, 011802.

1. Y. C. Lin, C. Y. Lin, and P. W. Chiu, “Controllable graphene N-doping with ammonia plasma”,
Appl. Phys. Lett., 2010, 96, 133110.

2. Y. C. Lin, C. D. Wu, and P. W. Chiu, “Tailoring point electron sources of individual carbon nanotubes”,
Appl. Phys. Lett., 2010, 97, 073119.

1. B. Hornbostel, U. Leute, P. Potschke, J. Kotz, D. Kornfeld, P. W. Chiu, and S. Roth“Attenuation of electromagnetic waves by carbon nanotube composites”,
Physica E, 2008, 40(7), 2425–2429.

2. P. W. Chiu and C. H. Chen, “High-performance carbon nanotube network transistors for logic applications”,
Appl. Phys. Lett., 2008, 92, 063511..

3. P. W. Chiu and S. Roth, “Transition from direct tunneling to field emission in carbon nanotube intramolecular junctions”,
Appl. Phys. Lett., 2008, 92, 042107.

4. P. W. Chiu, Kuei-Jyun Chen, and Chih-Yueh Lin, “Fabrication and characteristics of ultrashort-channel carbon nanotube field-effect transistors”,
Appl. Phys. Lett., 2008, 92, 152111.

 

1. P. W. Chiu and S. Roth, “Carbon nanotube nanocontact in T-junction structures”,
Appl. Phys. Lett., 2007, 91, 102109.

2. P. W. Chiu, M. Kaempgen, and S. Roth, “Band-Structure Modulation in Carbon Nanotube T Junctions,
Phys. Rev. Lett., 2004, 92, 246802.

3. Y.-M. Choi, D.-S. Lee, R. Czerw, P. W. Chiu, N. Grobert, M. Terrones, M. Reyes-Reyes, H. Terrones, J.-C. Charlier, P. M. Ajayan, S. Roth, D. L. Carroll, and Y.-W. Park, “Nonlinear Behavior in the Thermopower of Doped Carbon Nanotubes Due to Strong, Localized States”,
Nano Lett., 2003, 3(6), 839-842.

4. P. W. Chiu, S. F. Yang, S. Yang, G. Gu, and S. Roth, “Temperature Dependence of Conductance Character in Nanotube Peapods”,
Appl. Phys. A, 2003, 76(4), 463-467.

5. G. Gu, M. Schmid, P. W. Chiu, A. Minett, J. Fraysse, G. T. Kim, and S. Roth, “V2O5 Nanofiber Sheet actuators”,
Nature Materials, 2003, 2, 316-319.

6. R. Czerw, P. W. Chiu, Y. M. Choi, D. S. Lee, D. L. Carroll, S. Roth, and Y. W. Park,“Substitutional Boron-doping of Carbon Nanotubes”,
Curr. Appl. Phys., 2002, 2(6), 473-477.

7. U. Dettlaff-Weglikowska, J.-M. Benoit, P. W. Chiu, R. Graupner, S. Lebedkin, and S. Roth, “Chemical Functionalization of Single Walled Carbon Nanotubes”,
Curr. Appl. Phys., 2002, 2(6), 497-501.

8. P. W. Chiu, G. S. Duesberg, U. Dettlaff-Weglikowska, and S. Roth, “Interconnection of Carbon Nanotubes by Chemical Functionalization”,
Appl. Phys., 2002, 80, 3811.

9. P. W. Chiu, G. Gu, G. T. Kim, G. Philipp, S. Roth, S. F. Yang, and S. Yang, “Temperature-induced Change from p to n Conduction in Metallofullerene Nanotube Peapods”,
Appl. Phys. Lett., 2001, 79, 3845-3847.

10. G. Gu, M. Burghard, G. T. Kim, G. S. Duesberg, P. W. Chiu, V. Krstic, S. Roth, and W. Han, “Growth and Electrical Transport of Germanium Nanowires”,
J. Appl. Phys., 2001, 90, 5747-5751.